Główne kierunki badawcze realizowane w Zakładzie Elektroceramiki i Mikromechatroniki to technologia materiałów elektroceramicznych o właściwościach piezo-, piro-, i ferroelektrycznych oraz o właściwościach multiferroicznych w postaci wieloskładnikowej funkcjonalnej elektroceramiki, cienkich warstw dielektrycznych oraz kompozytów ceramicznych i ceramiczno-polimerowych, a w szczególności:

 • doskonalenie technologii wytwarzania nanostrukturalnych, wieloskładnikowych materiałów ferroelektrycznych z wykorzystaniem metody spiekania swobodnego, spiekania pod ciśnieniem (prasowania na gorąco), spiekania gradientowego, metody zolowo-żelowej, wytrącania z roztworu, wysokoenergetycznym mieleniem (mechaniczna aktywacja) oraz metody typu SHS (samo-rozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej);
 • doskonalenie technologii ceramicznych warstw ferroelektrycznych otrzymywanych metodami nanoszenia chemicznego (CSD) oraz fizycznego (PVD);
 • domieszkowanie materiałów ceramicznych i roztworów stałych o strukturze typu perowskitopodobnej;
 • otrzymywanie kompozytów ceramiczno-polimerowych do zastosowań w przetwornikach elektroakustycznych (BST-PVC; BST-PVDF) i termicznych (SBN70-PVC, PLZT8/65/35-PVC);
 • otrzymywanie ferroelektryczno-ferromagnetycznych kompozytów ceramicznych do zastosowań na przetworniki elektromagnetyczne;
 • otrzymywanie i badanie bezołowiowych materiałów ceramicznych;
 • otrzymywanie i badanie wieloskładnikowych materiałów oraz roztworów stałych o właściwościach multiferroicznych;
 • opracowywanie technologii materiałów typu PZT wykazujących gradient właściwości funkcjonalnych;
 • otrzymywanie i badanie związków o strukturze Aurivilliusa oraz o strukturze tetragonalnego brązu wolframowego;
 • badanie dielektrycznych, ferroelektrycznych i elektromechanicznych właściwości materiałów piezoceramicznych oraz przewodnictwa elektrycznego w funkcji temperatury oraz w funkcji częstotliwości pola pomiarowego;
 • badanie zjawisk dyspersyjnych w materiałach relaksorowych, antyferroelektrycznych i multiferroicznych o strukturze typu perowskitu;
 • otrzymywanie ceramiki multiferroicznej na bazie układu Bi4Ti3O12 - BiFeO3;
 • badanie zmian rzeczywistej struktury elektroceramiki z wykorzystaniem metod spektroskopii mechanicznej;
 • analiza procesów uwarunkowanych strukturą domenową materiałów ceramicznych ceramiki metodą tarcia wewnętrznego;
 • polaryzowanie materiałów ceramicznych w silnych polach elektrycznych i badanie właściwości piezoelektrycznych materiałów.

Kierownik
dr hab.
Małgorzata Adamczyk-Habrajska

Email
malgorzata.adamczyk-habrajska
us.edu.pl


Kontakt do zakładu:

Adres
Żytnia 12, p. 34, 35
41-200 Sosnowiec

Telefon
+48 32 2691887
Fax
+48 32 2691870
Email
iwona.kantorysinskaus.edu.pl

Pracownicy Zakładu

© 2015 ITiM SK